Shqipëri

Digital Radiography

FUJIFILM DR Digital Radiography System for high-quality imaging.

Digital radiografi (DR) jep rezultate të menjëhershme të imazhit për operatorin dhe më pak të pritur për pacientin. Produktet tona të avancuara DR japë fitimet e produktivitetit për Radiographers, ndërsa maksimizuar cilësinë e imazhit.

Shënime:

  • Specifikimet dhe paraqitja e produkteve janë subjekt për të ndryshuar pa paralajmërim.
  • Gjuha e treguesve mbi produktet ndryshon nga vendi dhe rajoni.
  • Produkte në përputhje me rregullat e vendit apo rajonit ku ato janë të tregtohet.