Shqipëri

Teknologjia me lexim nga të dyja anët DSR (Dual-Side Reading)

Mamografia FCR dhe sistemet Pediatrike kanë të implementuar teknologjinë revolucionare të leximit nga të dyja anët Dual-Side IP, me një frekuencë kampionimi super preҫize prej 20 pixel/mm (madhësia e pixelit: 50µm). Kjo teknologji lejon përdorimin e IP-ve me një fosfor më të trashë në një bazë transparente, duke rritur kështu efiҫencën e detektimit DQE (Detective Quantum Effieciency) nëpërmjet grumbullimit të emetimeve nga të dyja anët e pllakës IP me faktorë optimal të frekuencës hapësinore.