Shqipëri

Politika ambientaliste

Politika ambientaliste

Fujifilm i përkushtohet direktivave dhe objektivave të cilësisë të specifikuara në dokumentin e strategjisë afatmesme të grupit, Politika ambientaliste e Grupit Fujifilm.

Politika ambientaliste e Grupit Fujifilm është e ndarë në tri pjesë: një përshkrim i politikës bazë, direktivat e veprimit dhe një paketë me nëntë qëllimet kryesore. Kjo politikë ka udhëhequr përpjekjet ambientaliste të shoqërive të grupit Fujifilm që nga prilli i vitit 2002.