This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

België

Beeldvorming voor de gezondheidszorg voor vrouwen

Digitalisering om de nauwkeurigheid van de diagnose borstkanker te verbeteren

Revolutionaire technieken en een schat aan ervaring hebben uiterst precieze mammografie in hoge resolutie mogelijk gemaakt.

Onze FCR voor mammografie heeft inmiddels de Premarket Approval (PMA) van de FDA (Food and Drug Administration) ontvangen. De FCR biedt een kwaliteit van wereldklasse en een effectieve workflow. Fujifilm draagt ook bij aan de vroege opsporing en behandeling van borstkanker door de promotie van de Pink Ribbon-campagne, die is gericht op het verhogen van de bewustwording van vrouwen van deze vorm van kanker.

Digital mammography system FDR AMULET equipped with a novel direct conversion FPD with a pixel size of just 50µm

AMULET is the world's first digital mammography system to be equipped with Fujifilm's revolutionary direct conversion flat panel detector (FPD). The new FPD has a patented panel structure which features a double layer of amorphous selenium (aSe) that benefits from extremely high X-ray absorption properties. This was developed by combining Fujifilm's "Device Development Technology" and "Vacuum Deposition Technology." The first layer of aSe efficiently converts X-rays into electrical signals, while the second layer employs unique "Direct Optical Switching” technology that captures higher resolution, and lower noise, images. Optical switching replaces the current electrical switches used in conventional TFTs in order to achieve both 50µm pixel size (higher resolution) and low noise mammograms. The AMULET FFDM system can show microcalcifications and other abnormalities in greater detail thus improving early diagnosis of breast cancer.

World Class display/diagnosis realised by high-precision and high-resolution imaging technology.

An exposure is made onto the Imaging Plate (IP) using a conventional Mammography Unit. The IP is then read in the PROFECT CS/ONE image plate reader. The Profect employs dual-side reading technology (DSR) offering a resolution of 50µm. The CR Console then automatically optimizes the image for diagnosis. The console also supports diagnosis using such additional image processing technology such as the auto-blackening, Multi Frequency Processing (MFP), Dynamic Range Control (DRC) which optimises the display of the skin edge by adjusting the direct range of the image density), and Pattern Enhancement Processing for mammography (PEM) which aids detection of minute calcifications.

Workflow optimised from a Radiographer’s point of view

To enable the most efficient use of the reader, and to facilitate easy integration with normal mammography workflow, the PROFECT CS allows four imaging plates to be processed simultaneously thus increasing productivity. The reader can be fully integrated with any MIS or with the NBSS in order to provide worklist functionality.

MAMMOASCENT AWS-c

A simple and efficient environment for mammography examinations

Optimal output for optimal diagnosis

All FUJIFILM Mammography imaging systems are capable of outputting their images to PACS but where this is not available FUJIFILM’s dry laser imagers the DRYPIX4000 and DRYPIX 7000 are able to print mammography images onto films at the same 50µm resolution as they were acquired by the FCR plate reader or AMULET FFDM system. FUJIFILM’S dry imaging film is manufactured using the world's first "water-based solvent emulsion" method which does not use harmful organic solvents. As a result, there is no odour from the image recording, display, or storage processes.

Automatic input/output of exposure parameters

The exposure parameters of the mammogram, together with patient demographics and applied processing are automatically sent to the CR Console which can then add these to the image data for output to PACS or dry laser imager. This reduces the need for additional manual data inputs. Therefore, you need not input imaging data manually. (This function is dependant upon the manufacturer of the X-ray equipment, please check with local representative)

Efficient Control Of Hardcopy Images

Printing two images on one film (2 on 1 format), reduces hardcopy film usage

Images of both the left and right breast can be displayed on a single sheet of 26 cm x 36 cm film without reducing their magnification. This reduces the amount of individual films printed and reduces the amount of time required to mount films.

We present reliable technology that is globally recognised

Fujifilm's Computed Radiography (FCR) System which realises high-resolution image processing and enhanced mammography diagnosis has obtained PMA (Premarket Approval) from the U.S. FDA (Food and Drug Administration), the world's first for a CR mammography system. FCR was also the first system to be fully approved by the NHSBSP (National Health Service Breast Screening Programme).. FCR also meets EUREF regulations. (European Reference Organization for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Service).

A Closer Look

Supporting women's health

More women are surviving breast cancer, thanks to medical advances.

Digitaal mammografiesysteem FDR AMULET uitgerust met een nieuwe rechtstreekse conversie-FPD met een pixelgrootte van slechts 50µm

AMULET is het eerste digitale mammografiesysteem ter wereld dat is uitgerust met de revolutionaire rechtstreekse conversie-FDP ( flat panel detector) van Fujifilm. De nieuwe FPD heeft een gepatenteerde panelstructuur met een dubbele laag amorf selenium (aSe) die wordt gekenmerkt door een extreem hoge absorptie van röntgenstralen. Deze werd ontwikkeld door een combinatie van de "Device Development Technology" en "Vacuum Deposition Technology" van Fujifilm. De eerste laag aSe zet röntgenstralen op efficiënte wijze om in elektrische signalen, terwijl de tweede laag gebruik maakt van de unieke "Direct Optical Switching"-technologie waardoor beelden worden vastgelegd met een hogere resolutie en minder ruis. Optische schakeling vervangt de huidige elektrische schakelaars in conventionele TFT's om mammogrammen te realiseren met een pixelgrootte van 50µm (hogere resolutie) en een laag ruisniveau. Het AMULET FFDM-systeem kan micro-calcificaties en andere afwijkingen gedetailleerder aantonen, waardoor borstkanker nog sneller kan worden gediagnostiseerd.

Optimale weergave/diagnose wordt gerealiseerd door een uiterst nauwkeurige beeldvormingstechnologie met een hoge resolutie.

Een opname wordt vastgelegd op de Imaging Plate (IP) met behulp van een conventionele mammografie-eenheid. De IP wordt vervolgens gelezen in de PROFECT CS/ONE reader. De Profect maakt gebruik van dubbelzijdige leestechnologie (DSR) en biedt een resolutie van 50µm. De CR-console optimaliseert vervolgens automatisch het beeld voor diagnose. De console ondersteunt ook de diagnose met behulp van aanvullende beeldbewerkingstechnologie, zoals auto-blackening, Multi Frequency Processing (MFP), Dynamic Range Control (DRC) waarmee de weergave van de huidrand wordt geoptimaliseerd en Pattern Enhancement Processing for Mammography (PEM) waarmee de detectie van minuscule calcificaties wordt mogelijk gemaakt.

Workflow geoptimaliseerd vanuit het standpunt van de gebruiker

Om optimaal gebruik van de reader mogelijk te maken en een eenvoudige integratie met de normale mammografie-workflow te vergemakkelijken, biedt de PROFECT CS de mogelijkheid om vier Imaging Plates tegelijkertijd te verwerken, waardoor de productiviteit wordt verhoogd. De reader kan volledig worden geïntegreerd in elk MIS of RIS om werklijstfunctionaliteit te kunnen bieden.

MAMMOASCENT AWS-c

Een eenvoudige en efficiënte omgeving voor mammografie-onderzoeken

Optimale uitvoer voor optimale diagnose

Alle FUJIFILM Mammografie-beeldvormingssystemen kunnen hun beelden uitvoeren naar PACS. Wanneer dit niet beschikbaar is, kunnen de droge laser-imagers van FUJIFILM, de DRYPIX4000 en de DRYPIX 7000, mammografie-beelden afdrukken op films met dezelfde resolutie van 50µm als ze werden verkregen door de FCR-reader of het AMULET FFDM-systeem. De droge laserfilm van Fujifilm wordt vervaardigd met behulp van de eerste methode ter wereld met een oplossingsemulsie op waterbasis die geen gebruik maakt van schadelijke organische oplosmiddelen. Daardoor verspreidt de beeldopname, -weergave of -opslag geen geur.

Automatische invoer/uitvoer van de opnameparameters

De opnameparameters van het mammogram worden, samen met de patiëntgegevens en de gebruikte verwerking, automatisch verzonden naar de CR-console, waar ze vervolgens worden toegevoegd aan de beeldgegevens, zodat deze kunnen worden uitgevoerd naar PACS of een droge laser-imager. Dit vermindert de noodzaak van aanvullende handmatige gegevensinvoer. Beeldvormingsgegevens hoeven daarom niet handmatig te worden ingevoerd. (Deze functie is afhankelijk van de fabrikant van de röntgenapparatuur; raadpleeg daarvoor de lokale vertegenwoordiger)

Efficiënt beheer van hardcopy-beelden

Het afdrukken van twee beelden op één film (2 op 1-formaat), vermindert het gebruik van hardcopy-film

Afbeeldingen van zowel de linker als de rechter borst kunnen op één enkel filmvel van 26 cm x 36 cm worden weergegeven zonder de vergroting ervan te reduceren. Hierdoor wordt de hoeveelheid afgedrukte films en de hoeveelheid tijd die nodig is voor het laden van films verminderd.

Wij bieden een betrouwbare technologie die wereldwijd wordt erkend

Het FCR (Fuji Computed Radiography)-systeem van Fujifilm dat beeldverwerking in hoge resolutie realiseert en een verbeterde mammografie-diagnose, heeft van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) de zogenaamde PMA (Premarket Approval) gekregen, een wereldprimeur voor een CR-mammografiesysteem. FCR was ook het eerste systeem dat volledig werd goedgekeurd door de NHSBSP (National Health Service Breast Screening Programme). FCR voldoet ook aan de EUREF-regelgeving. (European Reference Organization for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Service).

Een nadere blik

Het ondersteunen van de gezondheid van vrouwen

Meer vrouwen overleven borstkanker dankzij medische vooruitgang.

Digitale mammografiesystemen - Aanbevolen systeemoplossingen