This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

България

Устойчиво развитие

Във Fujifilm работим за намаляване на нашия въглероден и воден отпечатък, за по-ефективно използване на естествени ресурси и опаковъчни материали, и за свеждане до минимум на генерирането на отпадъци и екологичен риск.