Κύπρος

Η Προσέγγισή μας στο CSR

Η Fujifilm Holdings διατηρεί την Εταιρική Φιλοσοφία της Fujifilm και διευκρινίζει την προσέγγιση του Ομίλου Fujifilm στο CSR ως ένα μέσο για την ικανοποίηση των κοινωνικών ευθυνών της εταιρίας που είναι ουσιώδης για αυτή τη φιλοσοφία.

Η Προσέγγιση του Ομίλου Fujifilm στο CSR

Η Προσέγγιση του Ομίλου Fujifilm στο CSR είναι η συμβολή στην βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας θέτοντας σε εφαρμογή την Εταιρική Φιλοσοφία του Ομίλου Fujifilm και πραγματοποιώντας το Όραμά του μέσω ειλικρινών και δίκαιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Εργαζόμαστε για να:

  1. ικανοποιούμε τις οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις μας και ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της κοινωνίας συμβάλλοντας ως ένας εταιρικός πολίτης στην ανάπτυξη της κουλτούρας και της τεχνολογίας της κοινωνίας και της διατήρησης του περιβάλλοντος.
  2. αξιολογούμε συνέχεια εάν οι δραστηριότητές μας αποκρίνονται επαρκώς στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της κοινωνίας και κατά πόσο αυτές οι δραστηριότητες διεξάγονται σωστά μέσω του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των μετόχων, των επενδυτών, των υπαλλήλων, των τοπικών κοινοτήτων και των εταιρικών συνεργατών.
  3. βελτιώνουμε την εταιρική διαφάνεια αποκαλύπτοντας ενεργά πληροφορίες για την ικανοποίηση της αξιοπιστίας μας στις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας.