Κύπρος

Πράσινη πολιτική

Η Fujifilm έχει δεσμευτεί στις οδηγίες και τους στόχους περιβαλλοντικής ποιότητας που καθορίζονται στο έγγραφο μεσοπρόθεσμης στρατηγικής του ομίλου, η Πράσινη Πολιτική του ομίλου Fujifilm.
Η Πράσινη πολιτική του ομίλου Fujifilm έχει τρία τμήματα: μία δήλωση βασικής πολιτικής, οδηγίες δράσης και ένα σύνολο εννέα στόχων προτεραιότητας. Η πολιτική καθοδηγεί τις περιβαλλοντικές προσπάθειες των εταιρειών του ομίλου Fujifilm από τον Απρίλιο του 2002.