Česko

VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ S X-A10

Velká letní soutěž s fotoaparátem Fujifilm X-A10 o skvělé ceny.

16.08.2017

 

Užijte si letní dny s digitálním bezzrcadlovým fotoaparátem Fujifilm X-A10, jehož kompaktní a stylové tělo oceníte nejen na dovolené nebo v kruhu přátel, ale i při profesionálním focení.   


Fujifilm X-A10 je ideálním společníkem na rodinnou dovolenou, pro zaznamenání krásných momentů, ale také pro začínající fotografy, které chtějí malé, ale výkonné tělo s vyměnitelnými objektivy pro profesionální práci. X-A10 také disponuje Wi-Fi konektivitou pro rychlé a snadné sdílení fotografií do smartphonu, výklopným displejem pro dokonalé selfie nebo možnost focení makrofotografií již od vzdálenosti 7 cm.

Od 1. 8. - 30. 9. probíhá soutěž o hodnotné ceny při koupi fotoaparátu Fujifilm X-A10.

 

Pošlete email s uvedením svých údajů a scan dokladu o koupi na email soutez(at)fujifilm(dot)cz a automaticky získejte Foto knihu v hodnotě 3 500 Kč ZDARMA.

 

Navíc vylosujeme ze zaslaných emailů 100 výherců tiskárny instax Share SP-2 nebo mobilu Lenovo.

 

Pravidla soutěže a více informací naleznete v „Úplném znění pravidel soutěže“ viz níže.

 

 

 

Úplné znění pravidel soutěže

„Velká letní soutěž“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Velká letní soutěž“ (dále jen „soutěž“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech, určených spotřebitelům.

 

Pořadatelem soutěže je:

 

FUJIFILM Europe GmbH

se sídlem 40549 Düsseldorf, Heesenstrasse 31, Spolková republika Německo

Registrační číslo: (HRB) 10639

podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky

FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka

se sídlem U nákladového nádraží 1949/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 24660736

zastoupená Pawlem Jerzy Augustynem, vedoucím organizační složky

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; oddíl A; vložka 71605;

(dále jen „pořadatel“)

1. Úvodní ustanovení

 

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a pořadatelem soutěže.


2. Termín a místo konání soutěže:


Soutěž probíhá od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2017 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

Uzávěrka soutěže je stanovena s termínem přijetí nejpozději dne 30. 9. 2017 v 23:59 hod.

 

3. Účast v soutěži:

 

Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), která si v době a v místě konání soutěže, tj. u obchodních partnerů pořadatele, zakoupí v místě konání soutěže 1 ks fotoaparátu Fujifilm X-A10 a zašle na emailovou adresu soutez(at)fujifilm(dot)cz registrační email obsahující potřebné údaje (jméno a příjmení, adresu bydliště a scan dokladu o koupi fotoaparátu Fujifilm X-A10).

 

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a obchodní zástupci pořadatele soutěže, ani rodinní příslušníci těchto osob.

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazené. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, že existují pochybnosti o způsobu účasti na kvízu, vyplnění potřebných údajů a odeslání formuláře, či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoliv chování ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

 

4. Mechanismus soutěže a výhry

 

Každý soutěžící, který zašle registrační email obsahující veškeré potřebné údaje uvedené v čl. 3 těchto pravidel, včetně scanu dokladu prokazujícího koupi fotoaparátu Fujifilm X-A10, obdrží do 48 hodin od doručení registračního emailu pořadateli voucher na výrobu fotoknihy v hodnotě 3.500,- Kč.

 

Po skončení soutěže, proběhne dne 9. 10. 2017 v sídle pořadatele za účasti notáře slosování doručených registračních emailů obsahujících veškeré potřebné údaje uvedené v čl. 3 těchto pravidel a budou vyhlášeni výherci hlavních výher, kterými je 50 kusů Mobilního telefonu Lenovo a 50 kusů Fujifilm Instax Share SP2. Pro oznámení výhry bude pořadatelem použit emailový kontakt  uvedený soutěžícím při registraci do soutěže.

 

Výhra bude výherci doručená na adresu, kterou výherce uvede jako svou adresu bydliště. Všechny výhry budou distribuované nejpozději do 30. 10. 2017, pokud pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher.

 

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydaná a nemá nárok na jiný typ výrobku, ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Soutěžící může vyhrát výhru jen jednou.

 

5. Všeobecné podmínky

 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v peněžní hodnotě. Všechny nepřevzaté a neověřené výhry propadají v prospěch pořadatele soutěže. Pořadatel nezodpovídá za poškození výher po dobu přepravy.  

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněný bez náhrady změnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž pozastavit, odvolat, nebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikované na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považovaná v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

 

Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za technické problémy nebo technické závady, které mohou ovlivnit provoz soutěže, nejenom v případě některé z následujících událostí: hardwarové nebo softwarové chyby; vadný počítač, telefon, kabel, satelit, síť, elektronické, bezdrátové připojení k internetu nebo jiné on-line komunikační problémy, chyby nebo omezení jakýchkoliv poskytovatelů internetových služeb, serverů, počítačů nebo služeb; zkomolené, neuspořádané nebo vadné datové přenosy, porucha poštovních přenosů (posílaných nebo přijímaných), ztracené, pozdní, zpožděné nebo zachycené e-mailové přenosy, nedostupnost stránky, zcela nebo zčásti z jakéhokoli důvodu, dopravní zácpy na internetu nebo na stránce, zásah neoprávněné člověka nebo jiný zásah v provozu soutěže, včetně neoprávněné manipulace, hackingu, krádeže, viru, chyby, červa, nebo zničení jakéhokoli aspektu soutěže, nebo ztráta, přepočítání, přesměrování, nepřístupnost či nedostupnost účtu používaného v souvislosti se soutěží.

 

Soutěžící odesláním registračního emailu na emailovou adresu soutez(at)fujifilm(dot)cz uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, adresa bydliště (ulice vč. čísla popisného, město a PSČ) pořadateli, jako správci osobních údajů, za účelem své účasti v soutěži, prověření jeho platné účasti v soutěži, realizace, vyhodnocení soutěže a předání výher, a to do 31. 12. 2017. Po skončení soutěže budou osobní údaje zlikvidované.

 

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (výhradně název obce) na webových stránkách pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu (jméno, příjmení, emailová adresa, ulice vč. čísla popisného, město a PSČ) a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů osobních údajů, zajišťující technickou stránku soutěže.

 

Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámený se všemi právy, které vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tzn. hlavně s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, že má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, jako i se všemi dalšími právy, vyplývajícími z tohoto zákona. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese pořadatele a je účinné okamžikem doručení pořadateli.  Soutěžící bere na vědomí, že když dojde na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před ukončením doby platnosti soutěže, účast soutěžícího v soutěži končí včetně ztráty nároku na výhru, když je žádost doručená před odevzdáním výhry soutěžícímu.

 

V případě pochybností o dodržování práv správcem se účastník může na správce obrátit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je nové:
  • Digitální fotoaparáty