Македонија

Нашиот пристап кон CSR

Fujifilm Holdings ја поддржува корпоративната филозофија на Fujifilm и го разјаснува пристапот на Fujifilm Group кон CSR како средство за исполнување на социјалните одговорности на компанијата кои се фундаментални за оваа филозофија.

Пристапот на Fujifilm Group кон CSR

Пристапот на Fujifilm Group кон CSR е таков да придонесе за одржлив развој на општеството преку применување на корпоративната филозофија на Fujifilm  и реализирање на својата Визија преку искрени и фер бизнис активности.

Ние:

  1. ќе ги исполнуваме нашите економски и законски одговорности и ќе одговориме на побарувачката на општеството, како корпоративен граѓанин, преку придонесот кон развој на културата и технологијата во општеството и зачувување на животната средина.
  2. постојано ќе вршиме проценки дали нашите CSR активности адекватно одговарааат на барањата и очекувањата на општеството и дали тие активности се спроведуваат правилно низ дијалог со нашите акционери, инвеститори, вработени, локални заедници и деловни партнери.
  3. ќе ја зголемиме корпоративната транспарентност преку активно откривање на информации за исполнување на нашата одговорност за нашите активности.