Македонија

Зелени принципи

Fujifilm е посветен на спроведување на упатствата за квалитет на животната средина и цели наведени во документот за среднорочна стратегија на групата, Зелените принципи на Fujifilm групата.

Зелените принципи на Fujifilm групата  имаат три дела: основна изјава за принципите, акциони упатства и сет на девет приоритетни цели. Принципите ги насочуваат напорите на Fujifilm групата за зачувување на животната средина од април 2002.