Polska

Przetwarzanie danych osobowych

FUJIFILM Poland Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, rozmowy pomiędzy Stronami w temacie naprawianego lub wypożyczonego sprzętu m. in. jego dostarczenia, zwrotu, miejsca użycia, sposobu używania, stanu technicznego, wystawienia faktury, rozliczenia, płatności.

Administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych zgromadzonych w ramach zawarcia i realizacji tej umowy jest:
FUJIFILM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa,
NIP: 5272951901, REGON 0142214461, wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 388365169

Telefon +48 22 517 66 00, e-mail: ochronadanych_ffpl@fujifilm.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

- Dla osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (lub działającej w ramach spółki cywilnej)
- Dla osób upoważnionych do reprezentowania klienta składającego zamówienie oraz innych osób fizycznych biorących udział w realizacji zamówienia po stronie klienta, w tym osób kontaktowych.