This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Slovensko

Ekologické zásady

Spoločnosť Fujifilm je viazaná smernicami environmentálnej kvality a cieľmi špecifikovanými v strednodobom strategickom dokumente, Ekologické zásady skupiny Fujifilm.

Ekologické zásady spoločnosti Fujifilm sa skladajú z troch častí: Základné prehlásenie zásad, Odporúčané činnosti a Deväť prioritných cieľov. Tieto zásady riadia ekologické úsilie spoločností skupiny Fujifilm od apríla 2002.