Slovensko

Warranty terms

Servisné a záručné podmienky:

Digitálne fotoaparáty na opravu môžete zaslať poštou alebo inou prepravnou spoločnosťou na vlastné náklady alebo priniesť osobne v priebehu otváracích hodín. V prípade zasielania prístroj poriadne zabaľte, použite bezpečný spôsob prepravy pri ktorom je možné sledovať zásielku. Zásielku sa doporučuje poistiť. Dnu vložte záručný list, doklad o kúpe a vyplnený formulár s údajmi o spiatočnej adrese, telefónnym spojením alebo e-mailovou adresou, popisom závady, atď. S prístrojom neposielajte žiadne príslušenstvo, ktoré s vykonaním opravy nesúvisí (batérie, karty, káble,...). Je vhodné pokiaľ zašlete vzorovú fotografiu kde je vidieť závadu.

Záručné podmienky pre fotoaparáty zakúpené v SR:

Oprávnenosť vykonania bezplatnej - záručnej opravy preukazuje zákazník originálom dokladu o kúpe, príp. aj vyplneným záručným listom.

Neúplný, prepisovaný alebo inak pozmenený záručný list, ako aj záručný list ktorý nespĺňa podmienky vyššie uvedené je neplatný. Pri zistení akéhokoľvek svojvoľného upravenia údajov na záručnom liste má servis právo zadržať záručný list a dodať ho distribútorovi k občianskoprávnemu doriešeniu. Záručná doba výrobku sa predlžuje o dobu keď bol výrobok v záručnej oprave. Výrobok v záruke so záručným listom, ktorý nesplňuje hore uvedené náležitosti bude servisným strediskom odmietnutý alebo po dohode opravený ako bežná platená oprava.

Záručné podmienky pre fotoaparáty zakúpené v Európskej únii (European Warranty System):

Všeobecné podmienky:

 • predloženie riadne vyplneného záručného listu a originálu dokladu o kúpe
 • záručná doba na fotoaparáty je platná po dobu 12 mesiacov od dátumu predaja
 • náklady na prepravu prístroja do servisu a naspäť zo servisu hradí vždy zákazník
 • zákazník je povinný si zálohovať všetky softvérové dáta a nastavenia vrátane dát na karte
 • táto záruka nemá vplyv na zákonné práva zákazníka v krajine nákupu výrobku (viď. Základné rozdiely...)

Doklady ktoré sú nevyhnutné pre uznanie medzinárodnej záruky EWS:

Pre uznanie edzinárodnej záruky vrámci EWS je zákazník povinný predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého musí byť zrejmé kde, kedy a aký výrobok bol zakúpený. K dokladu o kúpe musí byť doložený originál záručného listu, v ktorom musia byť vyplnené minimálne tieto údaje:

 • meno a adresa predajcu (stačí čitateľná pečiatka)
 • model výrobku a jeho výrobné číslo
 • dátumu predaja.

Pri nesplnení ktoréhokoľvek z vyššie uvedených bodov je záručný list neplatný.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • pravidelné kontroly, údržbu, či opravy súvisiace s bežným opotrebením
 • spotrebný materiál
 • akýkoľvek softvér
 • závady spôsobené vlastnými úpravami či neodborným zásahom
 • upgrade firmwaru (aktualizácia výrobného nastavenia)
 • zmena špecifikácie výrobku od doby predaja či v dôsledku zmien modifikácie v určitej krajine
 • závady zavinené koróziou, špinou, vodou (vlhkosťou), prachom alebo pieskom
 • závady spôsobené zásahom iného než autorizovaného strediska výrobcu
 • použitie nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva
 • mechanické poškodenie vzniknuté pádom, nárazom, úderom či nevhodným transportom

Základné rozdiely medzi EWS a všeobecnými záručnými podmienkami poskytovanými pri fotoaparátoch predávaných na Slovensku:

 • neplatí záručná doba 24 mesiacov
 • neplatí 30-dňový limit na vykonanie záručnej opravy
 • neplatí povinnosť dovozcu uhradiť náklady na prepravu prístroja do a zo záručnej opravy

Záručné podmienky pre výrobky zakúpené mimo EÚ:

V prípade odlišnosti fotoaparátu vo video alebo TV systéme používaným v SR je nutné aby sa zákazník s reklamovaným fotoaparátom obrátil so žiadosťou o opravu na predajcu v krajine nákupu, príp. priamo na Fujifilm Tokyo.

Platené opravy:

Pri prijímaní a preskúšaní bude stanovená cena za opravu. Pri opravách zasielaných do servisu poštou uveďte prosím spiatočný kontakt (najlepšie e-mail)aby sme Vás mohli čo najskôr informovať o cene za opravu.

 • Predpokladaná cena opravy je stanovená odhadom. Servis má právo prekročiť takto stanovenú cenu opravy najviac o 20%.
 • Ak požadovaná oprava presiahne predpokladanú cenu opravy o viac ako 20%, je servis povinný na jej uskutočnenie vyžiadať si od zákazníka súhlas. V prípade, že zákazník neodsúhlasí oznámené zvýšenie ceny opravy, budú mu účtované náklady spojené s vyhľadaním závady vo výške 8,30 Euro.
 • Lehota na opravu je stanovená odhadom. Z jej nedodržania nevyplývajú pre servis žiadne záväzky.
 • Demontované súčiastky sa vrátia zákazníkovi v prípade, ak o to požiada pri odovzdaní výrobku do opravy.
 • Lehota pre uschovanie prístroja po oprave je tri mesiace. Ak si zákazník nevyzdvihne prístroj v tejto lehote ani po písomnej výzve, servis si vyhradzuje právo prístroj predať za účelom pokrytia nákladov na opravu, poplatkov za skladovanie a súčasne zahrnúť náklady predaja.
 • Účty za opravu sú splatné ihneď. Pri osobnom preberaní zákazníkom sa poplatok za opravu vypláca v hotovosti.
 • Záručná lehota na platené opravy je 3 mesiace odo dňa prevzatia z opravy a vzťahuje sa iba na vykonané a účtované práce a na vymenené náhradne diely.